gimnazija logo

Obvezna navodila za izvedbo športnih, kulturnih, naravoslovnih in drugih dejavnosti

Na podlagi 49. in 51. člena in v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5, 36/08 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr. in 20/2011) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07), v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010)  izdajam naslednja

 

OBVEZNA NAVODILA ZA IZVEDBO ŠPORTNIH, KULTURNIH, NARAVOSLOVNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V, KI SE IZVAJAJO POD OKRILJEM

GIMNAZIJE, ELEKTRO IN POMORSKE ŠOLE PIRAN

 

Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti izven šole (športni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, strokovna ekskurzija, tabor ...) so odgovorni: vodstvo šole, organizator dejavnosti, učitelji spremljevalci in/ali drugi spremljevalci, razredniki, drugi soodgovorni.

Organizator dejavnosti je zavod, prireditelj pa je v imenu zavoda operativni izvajalec oz. vodja dejavnosti: učitelj, predavatelj ali inštruktor (v nadaljevanju: učitelj), učitelj smučanja, gorski vodnik, jamski vodnik, turistični vodič ali drug strokovni delavec z ustrezno veljavno licenco oz. kompetenco.

Vodstvo šole zagotovi in odredi:

 • naročilo za potreben prevoz na osnovi izdelanega programa (izvedbeni,varnostni n.), ki ga pripravi in predloži organizator dejavnosti, ter izda potne naloge
 • odredi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora,
 • število spremljevalcev odredi glede na naravo dejavnosti, težavnost in zahtevnost, pri čemer je v skupini največ 15 dijakov, za smučanje pa največ 12 dijakov.

Organizator dejavnosti (vodja) pripravi izvedbeni načrt (program) in varnostni načrt, ki ga vsaj pet dni pred odhodom odda ravnatelju v podpis. Vodja predhodno seznani spremljevalce z navodili in predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v varnostni načrt. Učitelj spremljevalec prejme dan pred odhodom od organizatorja dejavnosti (velja za dejavnosti izven šole tekmovanja, športni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, ekskurzija, prireditve...) mapo v kateri so zbrana vsa navodila za izvajanje dejavnosti, seznam učencev in varnostni načrt. Gradivo prejme na šoli ali preko e-pošte.

Vsaka skupina mora imeti komplet prve pomoči s seznamom potrebnih pripomočkov. Zaželjeno je, da so vodje oziroma spremljevalci za najnujneše stvari, med seboj dosegljivi z mobilnimi telefoni, za  uporabo v te namene imamo tudi šolski službeni telefon. Starši so dolžni vodje predhodno obvestiti o morebitnih posebnostih svojih otrok, ki bi lahko vplivale na varnost dijakov (bolezni, poškodbe, zdravila, ki jih morajo jemati, ipd.). Dijaka, ki se ekskurzije ne udeleži v predpisani opremi, vodja že na zbirnem mestu pošlje domov in o tem obvesti starše. Če dijak med dejavnostjo kljub opozorilom grobo krši pravila, ga vodja lahko odstrani iz skupine. O tem obvesti starše, ki pridejo po dijaka. Do prihoda staršev mora eden od spremljevalcev ostati z njim oziroma se s starši dogovori o načinu prevzema dijaka. Enako ravnamo, če dijak zaradi slabosti, bolezni ali preutrujenosti ne more nadaljevati poti.

V primeru nesreče vodja oz. tisti, ki je za to usposobljen, ponesrečencu nudi prvo pomoč. Če je potrebno, zavarujemo kraj nesreče. V primeru hujše poškodbe vodja ali spremljevalec pokliče pomoč na številko 112 (v Avstriji 140 in v Italiji 118) in obvesti starše in šolo. Pri klicu na pomoč navedemo:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče in
 • kakšno pomoč potrebujemo.

Po nesreči mora izpolniti obrazec o izvajanju ukrepov ob nesreči ali nezgodi in napisati poročilo, kjer med drugim navede:

 • kdaj se je nesreča zgodila,
 • kako in zakaj je prišlo do nje,
 • kakšna je domnevna poškodba oz. stanje ponesrečenca (slabost, zmedenost, nezavest idr.) in
 • točno lokacijo nesreče.

Organizator dejavnosti pripravi:

 1. Izvedbeni načrt (program) s finančnim načrtom, ki zajema:
 • vse predvidene stroške; za posamezno aktivnost, ki jo bo opravil zunanji sodelavec oz. partner (stroški prevoza, stroški nočitev,...) ter vse predvidene prihodke (prispevek dijakov, donacije, sonzorska sredstva...). Finančni načrt mora biti zaprt, kar pomeni, da morajo biti pokriti vsi stroški, ki bodo nastali pri izvedbi dejavnosti. Finančni načrt mora vsebovati časovno opredelitev vseh prihodkov in odhodkov in ga objavi na šolski spletni strani. Podatke za plačilo posreduje v računovodstvo, kjer pripravijo položnice.

 2. Varnostni načrt z naslednjo vsebino:

 • podrobni opis izvedbe aktivnosti s časom odhoda in predvidenega prihoda,
 • področja s smotrom in načrtom varnostnih ukrepov,
 • poimenski seznam udeleženih dijakov in določenega spremljevalca; sezname dijakov razdeli spremljevalcem najmanj dan pred načrtovano dejavnostjo,
 • v primeru posebnosti posamezne dejavnosti (npr. plavanje, smučanje itd.), pri kateri se dijake preda usposobljenim inštruktorjem in učitelj spremljevalec ni ves čas prisoten ob skupini, organizator/-ji dejavnosti dopolni/-jo varnostni načrt z natančnimi navodili spremljevalcem in/ali dijakom.
 • v primeru, da je za vodenje aktivnosti potrebno posebno znanje, ki se izkazuje z ustreznim potrdilom oz. certifikatom (inštruktor potapljanja, inštruktor smučanja,..) mora organizator preveriti dokazila v sklopu varnostnega načrta že pred izvedbo dejavnosti.

V Piranu, 10. 2. 2016

Ravnatelj : Borut Butinar, prof.