gimnazija logo

Šolska prehrana

Na šoli je organizirana malica za dijake. Zainteresirani oddajo prijavo na šolsko prehrano praviloma v juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa se prijavo odda ali prekliče tudi kadarkoli med šolskim letom. Z izpolnjeno prijavo starši in dijaki prevzemajo dolžnosti iz 9. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre). http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596

Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti, in to vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače za tisti dan plača polno ceno. Malico lahko odjavi elektronske pošte prehrana@geps.si , vsak dan do 13. ure.

Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačevati prispevka za malico, lahko uveljavlja subvencijo, in sicer z vlogo na Centru za socialno delo.

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;

nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Obrazce prijave na šolsko prehrano, ki jih dijaki dobijo na šoli ali šolski spletni strani, izpolnijo in podpisane oddajo razredniku, šolski svetovalni službi, vodji prehrane ali v tajništvu.

Vodja šolske prehrane je Alenka Ceglar.