gimnazija logo

4. redna seja upravnega odbora šolskega sklada

01. Oktober 2015 -- borut

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

Bolniška ulica 11, 6330 Piran

Številka: 013-3/2015-2

Piran, 26. 3. 2015

 

ZAPISNIK

ČETRTE REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,

ki je bila v četrtek, 26. marca 2015 ob 17. uri

v prostorih šolske knjižnice NOE Gimnazija Piran

 

Prisotni člani:                   Michaela Lović, Ada Goljuf, Veronika Malačič, Andrej Florjančič

Odsotni:                              Metka Matovina, Irena Remec, Patrik Groselj

Sejo je vodila:                  Ada Goljuf, predsednica upravnega odbora

 

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. 1.     Ugotovitev sklepčnosti
 2. 2.     Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila 22. januarja 2015
 3. 3.     Reševanje prispelih vlog
 4. 4.     Načrt porabe pridobljenih finančnih sredstev
 5. 5.     Razno

 

 

K 1. točki

 

Ob začetku četrte redne seje smo ugotovili, da so od sedmih prisotni štirje člani upravnega odbora šolskega sklada in je tako sklepčnost zagotovljena.

 

K 2. točki

 

Člani so pregledali zapisnik tretje redne seje. Florjančič je pripomnil, da po njegovem ni primerno iz sredstev šolskega sklada financirati šolskega plesa in plesnih vaj za maturantski ples, vendar je kasneje sprejel odločitev vseh ostalih.

 

Soglasno je sprejet

SKLEP št. 1

 

Sprejme in potrdi se zapisnik 3. redne seje in ugotovi se, da so bili vsi sklepi realizirani.

 

 

K 3. točki

 

Prejeli smo kar nekaj vlog za pomoč ali sofinanciranje. Vloge smo pregledali in soglasno sprejeli

 

 

 

SKLEP št. 2

 

 1. 1.      Iz sredstev šolskega sklada bomo delno financirali naravoslovni tabor v Petnici, R Srbija, in sicer po 200 EUR za vsako udeleženko: Barbaro Evo Strmčnik, Lano Besednjak in Asjo Prodan. Po zaključku raziskovalne dejavnosti bodo dijakinje svoje dosežke v obliki predavanja predstavile sošolcem.

 

 1. 2.      Za projekta Grški teden in Teden romantike bomo vsako leto namenili po 500 EUR za vsak projekt, in sicer za najem dvorane v Gledališču Tartini.

 

 1. 3.      Na pobudo mentorice turističnega krožka se za pomoč pri financiranju ekskurzije v Bratislavo in na Dunaj iz šolskega sklada nameni 130 EUR.

 

 1. 4.      Dijakom oddelkov 4. letnika bomo iz sredstev šolskega sklada za šolski ples namenili 500 EUR.

 

 1. 5.      Na predlog aktiva elektrotehnikov se odobri pomoč v višini 800 EUR za sofinanciranje razvojnoraziskovalne dejavnosti dijakov in za nakup nadstandardne opreme za pouk, in sicer za material za opremo tekočega traku in za nakup klip okvirjev za plakate v učilnicah avtomatike in elektronike.

 

Pobudi sta dala tudi Katja Pobega, pomočnica ravnatelja in Martin Spacal, svetovalni delavec.

Ena pobuda se nanaša na nakup šolskih omaric za dijake v programu Elektrotehnik. Ti dijaki morajo dnevno nositi v šolo večje količine drage opreme, ki jo potrebujejo pri pouku, na šoli pa je nimajo kam spraviti. Za nakup šolskih omaric je potrebno pridobiti tri ponudbe, ki jih bomo obravnavali na naslednji seji.

Pobuda Martina Spacala za sofinanciranje boljše avtobusne povezave za prevoz dijakov, se trenutno zavrne.

 

K 4. točki

 

Soglasno je bil sprejet

 

SKLEP št. 3

 

Če bo v šolskem skladu dovolj sredstev bomo:

 • vsako leto financirali dijaški ples v enkratnem znesku 500 EUR,
 • v kolikor bosta izvedena projekta Grški teden in Teden romantike vsako šolsko leto namenili po 500 EUR za posamezni projekt, za najem dvorane v Gledališču Tartini.

 

K 5. točki

 

Točka ni bila obravnavana.

 

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

 

                                                                                                          Ada Goljuf,

                                                                                                          predsednica upravnega odbora

 

 

Za starše: