gimnazija logo

Pravilnik o pohvalah, nagradah in priznanjih

10. September 2013 -- oki

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja bronastih, srebrnih in zlatih priznanj, pohval in nagrad dijakom  javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazije Piran (v nadaljevanju šola).

2. člen

Dijaki ali skupina dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo bronasto, srebrno in zlato priznanje ter pohvalo in nagrado.

3. člen

Nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo:

 • razredniki,
 • razredna skupnost,
 • drugi strokovni delavci šole,
 • šolski mentorji
 • ravnatelj
 • društvo ali organizacija na šoli.

4. člen

Priznanja so naslednja:

 • zlato priznanje za dijake 4. letnikov za štiriletne dosežke in delo,
 • srebrno priznanje za dijake 2., 3. in 4. letnikov za večletne dosežke in delo,
 • bronasto priznanje za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov.

5. člen

Predlagatelji pri predlogu za podelitev priznanj upoštevajo:

 • uvrstitev v prvo tretjino na državnih tekmovanjih,
 • dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih na državnem nivoju,
 • uspešno vodenje ene ali več aktivnosti v šoli,
 • dijakovo delo v oddelčni skupnosti, društvih in organizacijah na šoli,
 • prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih v šoli,
 • prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri različnih dejavnostih (raziskovalno, kulturno, športno …) izven šole v zvezi s šolo,
 • doseganje pomembnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov iz različnih področij znanja,
 • posebej prizadevno ali učinkovito delo v šolskem parlamentu,
 • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje.

Sklep o priznanju sprejme komisija na predlog razrednika ali drugega predlagatelja iz 3. člena pravilnika. Sklep stopi v veljavo, ko ga potrdi učiteljski zbor gimnazije.

6. člen

Nagrada šole se podeli dijaku-inji za:

 • odličen uspeh za katerega prejme knjigo ali pripomoček, ki ga dijak-inja lahko uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnostih šole, ki se jih pridobi s sponzorskimi sredstvi. Seznam sponzorjev je javen.
 • najboljšim maturantom se podeli spominsko nagrado.

7. člen

Pohvala je lahko ustna ali pisna.
Ustna pohvala:
Dijak-inja je lahko ustno pohvaljen-a, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti in za vzoren obisk pouka. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za ocenjevalno obdobje.
Pisna pohvala:

Pisna pohvala se lahko podeli dijaku-inji za:

 • lep odnos do šolskega reda in dober vzgled v oddelku,
 • pomoč sošolkam in sošolcem na različnih področjih,
 • dobro opravljanje odgovornih nalog v oddelčni skupnosti,
 • pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku,
 • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale.

Pisno pohvalo predlaga razrednik, oddelčni učiteljski zbor ali oddelčna skupnost. Pisno pohvalo podeli dijaku-inji razrednik ob podelitvi spričeval.

8. člen

O predlogih za podelitev priznanj in nagrad odloči komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisija suvereno odloča o podelitvi priznanj. Odločitev komisije je dokončna. Sklep o priznanju ali nagradi stopi v veljavo, ko ga potrdi učiteljski zbor gimnazije.

Ravnatelj vsako šolsko leto ob sprejemu letnega delovnega načrta imenuje komisijo za podeljevanje priznanj. Komisijo sestavljajo:

 • 3 člani iz vrst pedagoških in drugih strokovnih delavcev šole
 • dijak-inja predstavnik-ca dijaškega parlamenta.

Vsak predlog mora biti pisno obrazložen.

9. člen

Komisija za podelitev priznanj v maju vsako šolsko leto javno objavi razpis za pridobitev priznanj. Razpis je objavljen tudi na oglasni deski in šolski spletni strani.

Predlagatelji oddajo svoje pisne utemeljitve razredniku predlaganega dijaka. Razredniki skrbijo za koordinacijo pri oddaji predlogov za priznanja. Razredniki tudi predložijo do razpisanega roka komisiji pisne utemeljitve predlogov za priznanja. Predlogi, ki niso bili oddani v predpisanem roku, se ne upoštevajo.

10. člen

Seznam dijakov in dijakinj, ki so v tekočem šolskem letu prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.

Komisija vodi evidenco izdanih sklepov o podelitvi priznanj in nagrad, v dnevnikih pa je poleg tega tudi evidenca pisnih in ustnih pohval.

11. člen

Podelitev priznanj je na javni zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. Nagrade in priznanja praviloma podeljuje ravnatelj šole.

12. člen

Ta pravilnik se lahko spremeni po enakem postopku kot velja za sprejem pravilnika.

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru potrdi Svet šole.

Številka: 01/176-1/2010

Piran, 12.7.2010

Ravnatelj:  Borut Butinar, prof