gimnazija logo

Pravila šolske prehrane

10. September 2013 -- oki
 

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) in na predlog ravnatelja je Svet šole sprejel dne 22.10.2013

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

          I.              SPLOŠNE DOLOČBE

1.         člen

Ta pravilnik določa:

§  natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,

§  čas in način odjave posameznega obroka,

§  ravnanje z neprevzetimi obroki,

§  načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev,

§  sestavo, število članov in mandat skupine za prehrano.

 

       II.              EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

 

2.        člen

Vodja šolske prehrane vodi evidenco o:

§  številu prijavljenih učencev,

§  številu prijav posameznega obroka,

§  številu odjav posameznega obroka,

§  pripravlja mesečna poročila, zahtevke.

 

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja vodja šolske prehrane ali pa s strani ravnatelja pooblaščena oseba.

 

     III.              ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

a)       Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši) na obrazcu, ki ga predpiše minister.

Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Odjavo šolskega obroka lahko uredijo starši, oziroma tudi dijak, če starši v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenesejo na dijaka.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej do 12. ure na naslednje načine:

§  po elektronski pošti na internetni naslov: prehrana@geps.si ,

§  preko portala v jedilnici šole.

b)      Odjava obrokov v NOE Dijaški in študentski dom Portorož

Odjava obrokov v domu je možna le v primeru bolezni , v času praktičnega usposabljanja z delom  oziroma pri ostalih organiziranih oblikah izobraževanja, ki so zapisane v letnem delovnem načrtu. Odjava je možna pri vzgojiteljih in sicer en dan prej do 18. ure. V primeru bolezni odjavo sporočijo starši.

Če starši oziroma dijak, ki je naročen na posamezni obrok, le-tega ne odjavi do roka, določenega v pod točko a) in b) tega člena, plačajo starši polno ceno malice v šoli oziroma obroka v dijaškem domu za ta dan.

      IV.              RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

3.        člen

 

Obroke, ki s strani učencev niso bili prevzeti do časa razdelitve, šola lahko brezplačno odstopi drugim učencem oziroma dijakom, ali humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid.

Neprevzetih obrokov ni priporočljivo pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je razdeliti in uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

        V.              NAČIN SEZNANITVE UČENCEV OZIROMA DIJAKOV IN STARŠEV

 4.       člen

 

Šola seznani učence oziroma dijake in starše s pravili šolske prehrane najkasneje do začetka šolskega leta na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost in dostopnost do informacij na govorilnih urah ali na uvodnem roditeljskem sestanku, preko oglasnih desk, spletnih strani oziroma šolske publikacije.

      VI.              SESTAVA, ŠTEVILO ČLANOV IN MANDAT SKUPINE ZA PREHRANO

(velja le za zavode, pri katerih deluje skupina za prehrano)

5.         člen

Ravnatelj lahko imenuje  5 člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:

§  vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,

§  strokovni delavec z NOE Dijaški in študentski dom Portorož

§  strokovni delavec z NOE Elektro in pomorska šola Portorož (če je vodja prehrane z druge enote)

§  strokovni delavec z NOE Gimnazija Piran (če je vodja prehrane z druge enote)

§  dijak z NOE Gimnazija Piran

§  dijak z NOE Elektro in pomorska šola Portorož.

Skupina za prehrano je imenovana za mandat  2 let.

Članu lahko preneha mandat:

§  na lastno željo,

§  s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,

§  s prenehanjem šolanja otroka na zavodu.

Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas trajanja mandata.

  VII.              P REHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 6.       člen

 Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na svetu šole, uporabljati pa se začne s 23.10. 2013.

 


V Piranu, dne 23.10.2013