gimnazija logo

Maturitetni tečaj - vpis

22. Avgust 2013 -- oki

SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil

a) srednje poklicno,

b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

c) tretji letnik gimnaziječe je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali

d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi

e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

 Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Vpisani kandidati imajo status dijaka.

 V šolskem letu 2017/2018 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja in poklicnih tečajev začelo predvidoma 2. oktobra 2017.

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

 Kandidati, ki se nameravajo vpisati maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovuhttp://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/maturitetni_tecaj.pdf  . Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 5. septembra 2017. Zamujenih prijav ne moremo sprejemati!

 Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

 1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

POMEMBNO: Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimate, ker še opravljate zaključni izpit ali poklicno maturo, jih morate predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka oziroma pri vpisu, če šola nima omejitve vpisa. O datumu jih obvesti šola.

 Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport 16. septembra 2017 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah.

VPIS IN ROKI

 Vpis in izbira kandidatov, ki so se pravočasno prijavili do 5. septembra 2017, bosta potekali do 26. septembra 2017. Ob vpisu morajo vsi sprejeti kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval. K vpisu boste vabljeni po pošti. 

Komentarji

Prijave v šolsko leto 2015/16 bodo potekale do 4.9.2015. Ne zamudite!