gimnazija logo

GLASBA 2.a in 2.b

Objavljam vsa potrebna navodila za prijetno poslušanje GLASBE v 2. letniku GEPŠ Piran. Odprite prilogo, če jih hočete shranit.

 

Pozdrav iz glasbene omare.

www.glasba-zate.eu

 

Učne teme in vsebine opredeljuje Učni načrt za predmet GLASBA, dostopen na uradni  spletni strani.

  1. Cilji

POSLUŠANJE

Dijak/dijakinja:

• prepoznava izvajalska sredstva in sestave,

• razlikuje izrazne elemente,

• analizira (razčlenjuje) glasbene oblike in njihove oblikovne dele,

• pozorno in doživljajsko-analitično posluša glasbene primere,

• vrednoti poslušano glasbo,

• kritično se odziva na izvedbe glasbenih del.

 

IZVAJANJE-PETJE in instrumentalno izvajanje

Dijak/dijakinja:

• poglablja in vrednoti lastne in razredne izvajalske dosežke in  pevsko tehniko ter estetsko oblikovanje in izvajanje vokalnih napevov in skladb,

•    poglablja in vrednoti lastne in razredne izvajalske dosežke pri izvajanju ali poslušanju instrumentalnih skladb ali njihovih odlomkov.

 

USTVARJANJE

Dijak/dijakinja:

• raziskuje zvočne pojave in oblikuje krajše ali daljše glasbene celote,

• sodeluje v ustvarjalni skupini v kateri se nauči osnove improviziranja in  oblikuje spremljave in priredbe,

• ustvarja pesemske in druge preproste oblike,

• snema svojo glasbo in/ali besedilo in o njej kritično razmišlja,

• s sodobno tehnologijo raziskuje možnosti izražanja glasbenih vsebin.

 

GLASBENI JEZIK

Dijak/dijakinja:

• poglablja znanje o razvoju svetovne in slovenske glasbene umetnosti ( prepoznava, primerja, ugotavlja temeljne značilnosti glasbe od srednjega veka do 21. stoletja, jo vrednoti ter ozavešča pluralizem stilov, žanrov in zvrsti),

• pri glasbenih dejavnostih uporablja glasbene zapise, vsaj znake za akorde,

• razume in uporablja osnovno glasbeno izrazje,

• spremlja glasbene dogodke, jih vrednoti in se nanje kritično odziva,

• zaveda se vpliva medijev in možnosti manipulacije,

• razume in uporablja koncertne liste, programe, napovedi in komentarje,

• pozna in uporablja vire o glasbi,

• povezuje informacije o glasbi in jih ustvarjalno uporablja pri šolskih in zunajšolskih dejavnostih in pri pisanju domačih nalog na blogu,

• spozna in utrjuje pisanje bloga (v Wordpressu) in uporablja spletno stran www.glasba-zate.eu.

 

  1. Načini dela in zadolžitve dijakov:

-         

Od dijakov se pričakuje, da so redno prisotni  pri učnih urah, da sproti opravljajo dogovorjene naloge in  da so odprti in strpni do različnih glasbenih zvrsti, saj redno poslušajo izbrane koncerte in se udeležijo ekskurzije- obiska pomembnejšega glasbeno-scenskega dela v Trstu ali Ljubljani. Dijaki si izposodijo priročnik Glasba in pripradajoče 4 cd-je v šolski knjižnici. Uporabljajo spletno stran www.glasba-zate.eu na kateri imajo povezavo do bloga in Youtube kanala Glasba zate (https://www.youtube.com/user/sapereaudepiran) kjer so mape za poslušanje glasbe.

-         

Pri sebi morajo imeti: Glasba-učbenik avtorjev Močnik, Gaberšek, Ivačič (izposoja v knjižnici)  in beležko ali zvezek A5

-         

Dijaki so seznanjeni s potekom dela in zadolžitvami od prve učne ure v šolskem letu

 

Posebnosti predmeta:

Glasba ni maturitetni predmet. Dijaki bodo pri predmetu doživeli kreativen oddih, kulturno zabavo in plemenitenje okusa do različnih glasbenih stilov. Osvobodili se bodo strahu pred klasično glasbo in pred odhodi na tovrstne dogodke. Seznanili se bodo z osnovami vokalne tehnike in minimumom glasbene teorije.

 

Načini pridobivanja ocen:

Veljajo pravila ocenjevanja po novem pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in šolska pravila naše gimnazije z določenimi izjemami (negativne ocene niso dobrodošle).

Vsak dijak bo opravil najmanj štiri zadolžitve/objavil  namanj 4 naloge na blogu in nekatere predstavil razredu, s čimer bo pridobil najmanj 4 ocene.

 

Kreditne točke:  prostovoljna predstavitev glasbe, ki jo radi poslušajo; pravočasna oddaja dogovorjene naloge ali prispevka, komentiranje prispevkov mentorice (na blogu) in sošolcev, aktivno sodelovanje pri pripravi projekta »Drzni si« in podobno.

Navodila, rok oddaje in kriterije za dodelitev dodatnih točk bodo dijaki prejeli pred začetkom izvajanja določene naloge ali zadolžitve.

 

 Časovni načrt: vedno v dogovoru z dijaki, vedno objavljen na blogu.

  

 

Mirjana Gvozdenac, avgust 2014