gimnazija logo

Predmetnik

PREDMETNIK GIMNAZIJA PIRAN šol. l. 2009/10

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

5

175

5

175

560

Italijanščina

2

70

2

70

3

105

3

105

350

Matematika

4,5

157

4,5

157

4

140

5

175

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Glasba

 

 

1,5

52

 

 

 

 

52+18*

Likovna umetnost

1,5

52

 

 

 

 

 

 

52+18*

Geografija

2

70

2

70

2

70

 3

 105

210

Biologija

2

70

2

70

2

70

 3

 105+35

210

Kemija

2

70

2

70

2

70

 3

 105+35

210

Fizika

2

70

2

70

2

70

 4

 140

210

Psihologija

 

 

2

 70

 


 4

 140

70

Sociologija

 

 

 

 

2

70

 4

 140

70

Filozofija

 

 

 

 

 

 

2

70

70

Filozofija-izbirni p.

 

 

 

 

 

 

4

140

210

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Nemščina/Francoščina

2

70

2

70

2

70

 

 

210

 

II - Izbirni predmeti

2,5

87,5

2,5

87,5

3

105

8-12

280-420

560-700

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

32

1210

32

1210

32

1210

29-33

1045-1185

4675-4815

 

 

Število tednov pou.

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov OIV

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno št. tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

  • Dijaki se učijo en tuji jezik in italijanščino kot drugi jezik.

  • Tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.

  • Dijaki, ki so osnovno šolo obiskovali na narodno mešanem območju, nadaljujejo učenje italijanskega jezika po nadaljevalnem programu, vsi ostali pa po začetnem programu.

  • V okviru ur za izbirne predmete šola obvezno ponudi učenje drugega modernega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina) ali latinščine.

  • Italijanščina kot drugi jezik ter prvi in drugi tuji jezik so maturitetni predmeti.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko drugi tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem načrtu, določenem za ta program.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

1.

Biologija

učitelj

17

laborant **

 

Kemija

učitelj

10

laborant **

 

Fizika

učitelj

10

laborant **

 

Informatika

učitelj

52

2.

Biologija

učitelj

10

laborant **

 

Kemija

učitelj

10

laborant **

 

Fizika

učitelj

10

laborant **

 

3.

Biologija

učitelj

10

laborant **

 

Kemija

učitelj

10

laborant **

 

Fizika

učitelj

10

laborant **

 

4.

Geografija

učitelj

12

Biologija

učitelj

13

laborant **

 

Kemija

učitelj

20

laborant **

 

Fizika

učitelj

20

laborant **

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(četrti odstavek točke 6.1. Odredbe o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur.l.RS, št. 45/98 in 69/00))