gimnazija logo

ODDAJA PRODAJNEGA MESTA V PROSTORIH AKVARIJA PIRAN

Javni zavod GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN, Bolniška ulica 11, 6330 Piran, v nadaljevanju GEPŠ

objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO PRODAJNEGA MESTA

V PROSTORIH AKVARIJA PIRAN

I. PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje je PRODAJNO MESTO V AKVARIJU PIRANU, Kidričevo nabrežje 4, Piran, ki ga na leto obišče več kot 34.000 obiskovalcev.

Čas oddaje: od pogodbe dalje eno leto, z možnostjo podaljšanja.

GEPŠ zagotavlja najemniku prodajno mesto v velikosti 2, 60 x 3,10 m2 z naslednjo opremo:

 dve leseni omari v izmeri 200 x 90 cm, v barvi češnje s steklenimi vrati in štirimi steklenimi policami v izmeri 85 cm x 28 cm, skupne razstavne površine je 1,9 m2,

 • dve stekleni omari dimenzije 100 x 193 cm s štirimi policami v izmeri 38 cm x 87 cm, skupne razstavne površine je 2,5 m2,
 • štiri nizke lesene omare v barvi češnje s poševnimi steklenimi vrati, 77,5 cm x 90 cm s skupno razstavno površino 2,6 m2,
 • električni priključek,
 • prostor za skladiščenje manjših zalog blaga.

II. POGOJI NAJEMA

Izklicna cena najema:  500 EUR/mesec. V ceno ni vključen DDV.

Najemnina se plačuje mesečno, v skladu z izstavljenim računom.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami:

 1. prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti
 2. prodaja likovnih del,
 3. keramični, glineni, stekleni in usnjeni izdelki,
 4. darilni program, nakit, modni dodatki in drugo.

Zaželeno je, da so prodajni artikli povezani z morsko tematiko in dejavnostjo akvarija.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki s ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke 1–4).

Območje, ki je predmet oddaje je varovano s kamero. GEPŠ ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.

Na razpis se lahko prijavijo le ponudniki, ki imajo do GEPŠ-a poravnane vse finančne obveznosti.
 

III. VSEBINA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

-           izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,

-           vzorce prodajnega programa,

-           fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe,

-           potrdilo o registraciji z davčno številko,

-           dokazilo o plačilu 100 EUR varščine za resnost ponudbe, ki jo je potrebno nakazati na TRR: IBAN: SI56 0110 0600 0041 733, referenca: SI00 30-5-2014, namen: Varščina akvarij.

Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bomo varščino vrnili.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

IV. ODDAJA PONUDBE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjeni obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 26. 3. 2014 (datum poštnega žiga) na naslov Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Bolniška ulica 11, 6330 Piran ali osebno na istem naslovu. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO PROSTORA V AKVARIJU–NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudniki, ki imajo do GEPŠ neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevani.

 V. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:

MERILO NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK, in sicer:

 1. Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa s statusom domače in umetnostne obrti z nalepko in številko certifikata      15 TOČK
 2. Dinamika plačevanja najemnine (plačilo v naprej,

       plačilo večjega št. obrokov skupaj)                                                     10 TOČK

 1. Ponujena cena najemnine                                                                    30 TOČK

Največje število točk: 55

 VI. OBRAVNAVA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prispele prijave bo obravnavala imenovana komisija GEPŠ, odločitev komisije je dokončna. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku pet dni, po zaključenem postopku. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena najemna pogodba, s katero bodo urejena medsebojna razmerja.

 VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran: www.geps.si. in na spletni strani akvarija: http://aquariumpiran.com.

Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v Akvariju Piran, Kidričevo nabrežje 4, Piran. Dodatne informacije dobite v akvariju Piran, vodja akvarija Valter Žiža, M: 041 975 386 v času uradnih ur.

    Borut Butinar, prof.,

   ravnatelj

 

Datum dogodka: 
torek, 18. Marec 2014