gimnazija logo

Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor

23. April 2013 -- oki

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center (RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene. 

Objava rezultatov splošne mature je 11. 7. 2018. 
Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do, dne 14. 7. 2018 s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra. 
Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored vpogledov in o tem pisno s priporočeno pošiljko obvestil kandidata najkasneje v 8 dneh od prejema vloge. 
Vpogledi bodo potekali na Državnem izpitnem centru, Kajuhova 32U v Ljubljani, v spomladanskem izpitnem roku od 16. do 26. julija. V jesensekem roku od 21. do 27 septembra 2018.

Kandidati pri vpogledu vidijo:

  • kopije izpitnih pol,
  • kopije listov za odgovor,
  • kopije ocenjevalnih obrazcev,
  • točkovnik
  • in navodila za ocenjevanje.

Poleg tega kandidati prejmejo tudi pisno razlago načina izračuna ocene. 
Prošnjo za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center.
Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti pooblastilo kandidata. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti. 
Vpogled v izpitno dokumentacijo je BREZPLAČEN!
Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.
Oglejte si primer prošnje za vpogled v izpitno dokumentacijo: primer-prosnje.doc

UGOVOR NA OCENO

UGOVOR NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE

Pavšalni znesek 4,50 EUR za en maturitetni predmet

Državni izpitni center preveri, če je prišlo do računskih napak, napak pri vpisovanju, prepisovanju oz. prenosu podatkov, ali so bile ocenjene vse naloge oz. vsi deli izpita

V postopku se ne pregledujejo izpitne pole, 
ne sodeluje izvedenec za obravnavanje ugovorov

  • ALI

UGOVOR NA OCENO

Pavšalni znesek 25,00 EUR za en maturitetni predmet

Izvedenec za obravnavo ugovorov na ocene preveri pravilnost ocenjevanja in pripravi izvedensko mnenje

V postopku se pregledajo vse izpitne pole, o ugovoru se odloča na podlagi izvedenskega mnenja

Obrazložen pisni ugovor skupaj z dokazilom o plačanih stroških ugovora se vloži na:

Državno komisijo za splošno maturo, Kajuhova ul. 6, 1000 Ljubljana, ki bo o ugovoru odločila v 60 dneh. Odločitev te komisije je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora se nakaže na naslov: 
Državni izpitni center, Kajuhova ul.6, 1000 Ljubljana, 
na št. računa: 01100-6030632914, 
referenca 00 3660871.

V plačilnem nalogu se navede vrsta ugovora. Če je ugovor utemeljen in se ocena popravi, se kandidatu vrne plačani znesek za stroške ugovora.
Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in obravnave ugovora dobijo kandidati vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 12.00 in 13.00 uro na tel. št. 548 46 20. Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.

Oglejte si navodilo za pripravo ugovora na oceno: ugovor.pdf ter primera pravilno izpolnjenih nalogov za plačilo stroškov ugovora.