gimnazija logo

Kršitve in ukrepi

23. April 2013 -- oki

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,

 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,

 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • motenje poteka izpita,

 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,

 • predložitev dela drugega kandidata,

 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

 • zamenjava identitete kandidata.


Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,

 • prekinitev reševanja izpitne pole,

 • prekinitev dela izpita,

 • prekinitev izpita,

 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.


V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami. V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

POSTOPEK IZREKANJA UKREPOV


Ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita. 
O prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih delov izpita odloči šolska maturitetna komisija.

V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje.

O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe.

Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Šolska maturitetna komisija o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti Državno komisijo.

Kandidatu, ki ne spoštuje pravil maturitetnega izpita reda, se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila izpitnega reda, moti potek pisnega ali ustnega dela izpita

 •  prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali pa ponovno krši izpitni red

 • prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanje izpita, če se ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev in pripomočkov ali metod pri izpitu.


Kandidatu, ki mu pristojni organ izreče ukrep iz druge alineje prejšnjega odstavka, se ne prizna doseženega števila točk iz dela izpita, pri katerem je storil kršitev.
Kandidat, ki mu je šolska maturitetna komisija izrekla ukrep iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena, je iz tega izpita neocenjen.