gimnazija logo

Opravljanje mature

23. April 2013 -- oki

Pisni maturitetni izpit


Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9. uri. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki jo pred izpitom položi na mizo. 
V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.

Pisni izpit je anonimen in opremljen s šifro kandidata, točkujejo pa jih zunanji ocenjevalci. Pisni izpiti za različne predmete trajajo od 120 do 240 minut. Razpored pisnih izpitov je določen z maturitetnim koledarjem, ki ga določi državna komisija za splošno maturo.

V času pisanja pisnega dela izpita kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora prvih 30 minut in zadnjih 15 minut trajanja izpita.

Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

 

Ustni maturitetni izpit


Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini, matematiki, tujih jezikih in umetnostni zgodovini. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi izpitnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje.

Kandidat lahko opravlja na dan, ko ni pisnega izpita, največ dva ustna izpita. 
Ustnemu izpitu prisostvujejo izpraševalec in dva člana komisije.

V Maturitetnem izpitnem katalogu je opredeljeno, kaj obsega ustni izpit in kakšen odstotek skupne ocene predstavlja.

Predmet

Način

Trajanje    

Delež       

SLOVENŠČINA

ustni zagovor

15-20 min

do 20%

MATEMATIKA

ustni zagovor

15-20 min

do 20%

TUJI JEZIKI

ustni zagovor

15-20 min

do 20%

 

Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek in ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno.
Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.