gimnazija logo

Predprijava, prijava in odjava

23. April 2013 -- oki

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.


Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma poklicni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.


Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra 2017 oddajo tajnici ŠMK.


Predprijava k maturi je temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov, hkrati pa je tudi priprava podatkov na maturo. Predmaturitetni preizkusi se opravljajo samo iz predmetov skupnega dela mature, ki so naslednji:

 • slovenščina (SLO)

 • matematika (MAT)

 • tuj jezik (ANG, ITA)


Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 30. marca 2018. Rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do 12. julija 2018.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature:

 1. spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole

 2. spričevalo poklicne mature

 3. spričevalo o končanem maturitetnem tečaju

 4. ostala dokazila

 • za posebne potrebe obvezno Strokovno mnenje zavoda za šolstvo (Pride z odločbo otrok o usmeritvi, izda: Zavod RS za šolstvo),

 • zdravniška dokazila,

 • dokazila o mednarodni prireditvi, npr. olimpijadi,

 • potrdila o plačilu (kandidati brez statusa, "21" letniki)


Kandidat, ki v roku (vsaj 4 dni pred pričetkom pisnih izpitov) ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi !!!

POMEMBNO!

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode, lahko kandidati spremenijo izbirni predmet ali raven zahtevnosti najkasneje do 29.4.2018.
Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali motorične okvare oziroma druge akutne in kronične zdravstvene težave (
kandidat s posebnimi potrebami), mora to v prijavi k maturi posebej navesti in predložiti odločbo o usmeritvi kandidata. Program in način preverjanja znanja za te kandidate določi republiška maturitetna komisija.

ODJAVA OD MATURE
Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika, fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige), nima pravice do pristopa k maturi.
Kandidat lahko
pisno prekliče prijavo k maturi.
Če pravočasno pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.