gimnazija logo

Osnovne informacije

23. April 2013 -- oki

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji. Maturitetne izpite opravljajo hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili.
Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja. Z njo si kandidati po opravljeni gimnaziji ali maturitetnem tečaju pridobijo srednjo izobrazbo.

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Za pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija za splošno maturo (ŠMK SM) in šolske izpitne komisije za splošno maturo (ŠIK SM)

Gimnazija Piran

Bolnika 11, 6330 PIRAN

Telefon: (05)
Faks: (05)
E-pošta za maturo:sonja.bizjak1@guest.arnes.si

Predsednik ŠMK: Borut Butinar, prof.

Tajnica ŠMK: Sonja Bizjak, prof

Uradne ure: četrtek, 9. 55 - 10. 40

Republiški izpitni center - RIC

Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 548 46 00
Fax: (01) 548 46 01

Spletna stran: http://www.ric.si
E-pošta: info@ric.si

Predmeti splošne mature so uvrščeni v SKUPNI DEL, ki je obvezen za vse kandidate, in IZBIRNI DEL, pri katerem se posamezni predmeti izbirajo. Nekateri predmeti skupnega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni (OR) ali višji ravni (VR) zahtevnosti.

Skupni del splošne mature:

− slovenščina (italijanščina kot materinščina oziroma madžarščina kot

materinščina na narodno mešanem območju),

− matematika (OR, VR),

− tuji jezik (OR, VR): angleščina, italijanščina.

 

 

Izbirni del splošne mature obsega izpite iz predmetov:

− tuji jezik (OR, VR): angleščina, italijanščina, nemščina,

− biologija,

− filozofija,

− fizika,

− geografija,

− kemija,

− psihologija,

− sociologija,

− zgodovina.

 

PRAVILA O ODLOČANJU ZA IZBIRNE PREDMETE PRI SPLOŠNI MATURI

Kandidat opravlja izpit iz dveh izbirnih predmetov, za katera se odloči med predmeti izbirnega dela splošne mature tako, da lahko:

− med jeziki izbirnega dela splošne mature (tudi katerimkoli tujim jezikom in drugim jezikom na narodno mešanem območju ter latinščino in grščino) izbere enega;

Opomba: če koledar splošne mature v istem izpitnem roku ne omogoča proste izbire med izpiti iz ruščine, latinščine in grščine ter francoščine in španščine, lahko kandidat na podlagi sklepa DK SM opravlja izpit v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku.

− med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega,

− na osnovni ali na višji ravni zahtevnosti opravlja izpit iz tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina kot tuji in kot drugi jezik, španščina ali ruščina), iz latinščine ali grščine,

− odloči se še za tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).

Opomba: v tem primeru prej navedene omejitve ne veljajo. Kandidat lahko opravlja izpit iz kateregakoli tretjega izbirnega predmeta. Če koledar splošne mature ne omogoča opravljanja izpita iz šestega predmeta v spomladanskem izpitnem roku, se na podlagi sklepa DK SM lahko opravlja v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek iz jesenskega izpitnega       

SPLOŠNA PRAVILA

Kandidat:

− opravlja izpit na višji ravni zahtevnosti iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se mu pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvicipri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici;

− opravi v skladu s PIK SM praviloma v zadnjem letniku vaje, naloge, izpitni nastop oziroma druge oblike praktičnega dela izpita;

− pripravi nalogo v skladu z navodili;

− opravi izpitni nastop pri glasbi v skladu z navodili;

− izvede vaje v skladu z navodili;

− opravi notranji del izpita pri zgodovini in ekonomiji v skladu z navodili.

Opomba: kandidat, ki je splošno maturo uspešno opravil v letu 2011 in 2012 ima pravico še dve leti izboljševati oceno pri maturitetnih predmetih v skladu z Izbirnimi pravili, ki so določeni v MIK SM 2011 in 2012.

PRIZNAVANJE RAZISKOVALNIH NALOG

Kandidat lahko kot praktični del izpita splošne mature uveljavlja opravljeno raziskovalno nalogo (če je tako določeno v ustreznem PIK SM), če ta izpolnjuje naštete pogoje:

− pripravljena je na ustrezni strokovni ravni zahtevnosti,

− kandidat jo je izdelal ali zaključil najpozneje do roka, določenega v koledarju splošne mature, v šolskem letu pred opravljanjem splošne mature,

− mentor oziroma somentor naloge mora biti učitelj ustreznega predmeta splošne mature na šoli,

− kandidat pisno zaprosi ŠMK SM za priznanje raziskovalne naloge,

− ŠMK SM na predlog učitelja predmeta, ki kandidata pripravlja na izpit splošne mature, odloči o priznavanju raziskovalne naloge in o tem obvesti pristojno DPK SM. DPK SM lahko objavijo dodatna merila za priznavanje raziskovalnih nalog v PIK-ih SM.