gimnazija logo

INOVACIJSKI PROJEKT "SPOZNAJ SAMEGA SEBE KOT POT K UČNEMU USPEHU

Inovacijski projekt »Spoznaj samega sebe kot pot k učnemu uspehu« želi udeležencem izobraževanja omogočiti plodnejše učno okolje in novo pojmovanje procesa učenja. Učenje postaja ciljno, smiselno in življenjsko - postaja proces SAMOSPOZNAVANJA in samospreminjanja na »boljše«. Govorimo o kompleksnem zavedanju pomena dobrih odnosov do sebe in do drugih, do teh pa pridejo na osnovi poznavanja človeka kot takega, s pomočjo filozofskega svetovanja in realitetne psihoterapije.

 

Dijaki zaradi osebnih težav usmerjajo fokus na njihovo reševanje, ne iščejo pa strokovne pomoči zaradi strahu pred stigmo. To vodi v stihijsko reševanje osebnih problemov, predvsem v prepuščenost samim sebi, in osamo, kar ima za posledico slabši učni uspeh. 

Z osvetlitvijo problemov, pridobivanjem ustreznih informacij in ustreznim usmerjanjem bi lahko dijaki razvili način reševanja osebnostnih težav, posledično tudi učnih.

 

Dijaki bodo s pomočjo spoznavanja samega sebe in raznih tehnik prepoznali korenine problema in poskušati poiskati osebno pot njihovega reševanja. Preko prepoznavanja dejanskih vzrokov slabšega uspeha, odpora in nezainteresiranosti do učenja ustvarjamo platformo za nadaljnje delo, predvsem v smeri motivacije za učenje.

 

Sodelujoči učitelji in zunanji sodelavci:

 

Dr. Daniela Matelić Kozlovič, prof. italijanščine in filozofije (vodja projekta)

Anka Gogala, psihologinja in prof. psihologije

AdaGoljuf, prof. športne vzgoje

Lili Bojanič, prof. umetnostne zgodovine in sociologije

Leja Mahnič, NLP Coach in NLP NEW CODE Coach,  NLPAED in INLPTA Learning Coach in ILE Learning Coach ter trener, NLP Mojster in poznavalka vzgoje otrok po filozofiji znanega terapevta Jesperja Juula (zunanja sodelavka iz Inštituta UJE (Učenje je enostavno) – zunanja sodelavka

 

 

Več o inovacijskih projketih na : http://www.zrss.si/strokovne-resitve/projekti/domaci-projekti/inovacijsk...